Bộ Lưu Điện UPS DC

550.000 
750.000 
880.000 
650.000 
950.000